WatsonC

WatsonC leverer agil og højt specialiseret rådgivning inden for grundvand, overfladevand, klima og økohydrologi. Vi ved rigtig meget om modeller, grundvands- og overfladevandshydrologi og økohydrologi og ikke mindst den praktiske anvendelse.
 
Image
Image

Niels Peter Arildskov

Jeg har arbejdet med grundvandskemi i over 25 år og brænder stadig for fagområdet. For 20 år siden gik jeg ind i rådgivningsbranchen med en ambition om at omsætte det komplicerede og forskningsrelaterede til noget overskueligt og praktisk anvendeligt. Dette er stadig en af mine primære drivkræfter. Det er meget vigtigt for mig at holde min faglige viden up to date, og jeg prøver altid at udtænke utraditionelle løsninger og lære nyt i forbindelse med opgaveløsningen for kunderne.

Jeg elsker desuden at formidle viden og har i løbet af 15 år afholdt adskillige efteruddannelseskurser i grundvandskemi, risikovurdering af pesticider samt miljøfremmede stoffers skæbne i jord og grundvand. Jeg har også undervist et år i grundvandskemi og jordforurening på VIA University College. Jeg lægger megen vægt på at relatere min undervisning til praktiske problemstillinger, så det ikke bliver tør teori blot for teoriens skyld.

Jeg har igennem årene løst utroligt mange forskellige typer opgaver, men fælles for stort set dem alle er dog et vist kemisk islæt. Eksempelvis har jeg lavet kemisk grundvandskortlægning over næsten hele Danmark. Jeg har udført kildepladsundersøgelser for vandforsyninger og beregnet forventede vandkvaliteter ved vandbehandling og blanding af forskellige typer råvand. Vurdering af grundvandsrisiko ved spild af miljøfremmede stoffer er et andet specialeområde. Især har jeg arbejdet meget med pesticidstoffer – lige fra gennemgang af producenternes dokumentationsmateriale i forbindelse med godkendelse af aktivstoffer til vurdering af grundvandsrisikoen ved spild, hvor jeg var den faglige hovedkraft bag udviklingen af risikovurderingsværktøjet BRIBE.

Med mange års erfaring indenfor fagområdet bliver en analyserapport som en åben bog, og man kan uddrage utroligt mange nyttige oplysninger om grundvandets oprindelse, alder og forureningssårbarhed af en ganske almindelig boringskontrolanalyse. Dette er noget, som jeg næsten dagligt benytter mig af, herunder ikke mindst til at finde frem til den både fagligt og økonomisk optimale løsning for mine kunder. Erhvervserfaring:
 • 2021 - WatsonC – grundvandskemiker, seniorspecialist
 • 2011 - 2021 – COWI A/S, Aalborg – grundvandskemiker, seniorspecialist
 • 2009 - 2011 – Grontmij A/S, Aalborg – grundvandskemiker, seniorrådgiver
 • 2004 - 2009 – COWI A/S, Aalborg – grundvandskemiker, specialist
 • 2001 - 2003 – COWI A/S, Lyngby – grundvandskemiker, specialist
 • 2000 - 2001 - Danmarks Tekniske Universitet – forskningsarbejde
 • 1996 - 2000 - Danmarks Tekniske Universitet – Ph.d. studie: Diffusive emitters for investigating the fate of organic contaminants in aquifers
 
Image
Image

Kristian Stokbro Thomsen

Jeg brænder for hele tiden at forstærke min viden og formidlingsevne. Jeg tror på at vidensdeling, innovation og erfaringsopsamling er nøgleelementerne for at kunne løse kundernes ofte komplekse problemstillinger.

Jeg har erfaring indenfor integreret hydrologisk modellering, samt opsætning af mere simple modeller til at løse netop det kunden har behov for. Har desuden en passion for at planlægge og udføre feltarbejde – det er langt lettere at relatere til det man arbejder med, når man har haft fingrene i det og set det i praksis.

Jeg har i mit speciale og som rådgiver arbejdet med modellering af nitrat fra udvaskning til kildeplads og vandmiljø. Denne modellering giver vandværkerne en prognose for, hvornår en eventuel nitratfront i grundvandet bryder igennem på deres kildeplads – og ikke mindst om en indsats er nødvendig og om man i givet fald kan nå at forhindre gennembruddet.

Jeg har i mine to år som rådgiver arbejdet et år med afløbsteknik og et år med grundvand og vandressourcer. Erhvervserfaring:
 • 2018 – Konsulent i WatsonC
 • 2017 - 2018 - NIRAS A/S - Vandressourcer
 • 2016 - 2017 NIRAS A/S - Afløbsteknik
 
Image
Image

Anni Tindahl Østergaard

Stort set alle de projekter, som jeg har været involveret i, har haft en tværfaglig karakter. Jeg er derfor vant til at arbejde på tværs og vant til at anskue en sag fra flere sider. Som naturgeograf har jeg en stor faglig bredde der gør, at jeg kan udtænke bæredygtige og helhedsorienterede løsninger. I naturgeografien er der fokus på naturens processer og sammenhænge, og der arbejdes med vand i hele det hydrologiske kredsløb. Da jeg er tilhænger af livslang læring, har jeg sidenhen suppleret min uddannelse med kurser i biologi, kemi og geologi.

Formidling i alverdens afskygninger har været omdrejningspunktet i hele mit arbejdsliv indtil nu. Halvdelen af mit arbejdsliv har jeg tilbragt med forskning og den anden halvdel med undervisning. Inden jeg startede som konsulent i WatsonC var jeg grundvandsmedarbejder i Brønderslev Kommune, hvor jeg blandt andet tog mig af borgerhenvendelser og kontakten til kommunens vandværker. Jeg kommunikerer derfor godt med folk med meget forskellige baggrunde.

Miljøkonsekvensvurderinger (og håndtering af interessekonflikter) – eksempelvis afvejning af socioøkonomiske og miljømæssige hensyn eller skismaet imellem benyttelse og beskyttelse af vandressourcen – er dilemmaer, som jeg drages af. Derudover er jeg særligt interesseret i ressourceproblematikker og de miljømæssige udfordringer, der kan anskues både lokalt og globalt. Jeg har en idealistisk forhåbning om, at den rådgivning som vi leverer indenfor vand og natur og de løsninger, som vi udtænker i samarbejde med vores kunder, kan føre til at vores jordklode efterlades i en ordentlig tilstand til de næste generationer – eksempelvis at der sikres rent drikkevand til vores børn og børnebørn.

Erhvervserfaring:

 • 2018 – Konsulent i WatsonC
 • 2017 - 2018 – Brønderslev Kommune - Grundvandsmedarbejder
 • 2011 - 2017 – Aalborghus Gymnasium – Lektor i Naturgeografi
 • 2010 - 2011 – Det fri Gymnasium/Rødovre Gymnasium – Lektor i Naturgeografi
 • 2007 - 2010 – Københavns Universitet - Ph.D.-studie: On the evolution of tidal basins - Absolute chronology, geomorphology and sedimentology
 
Image
Image

Jacob Birk Jensen

Jeg er dybt fascineret af vand. Vand giver liv og muligheder og ind i mellem også udfordringer. Jeg brænder for at hjælpe med at udnytte mulighederne og håndtere udfordringerne. Mit mål og håb er af efterlade en varig værdiskabelse, der hvor vi arbejder.

Grundvand og problemstillinger knyttet til kortlægning, benyttelse og beskyttelse af ressourcen har været kernen i hele mit professionelle virke, men jeg arbejder med vand i hele det hydrologiske kredsløb – det kan nemlig ikke skilles af.

Jeg sætter en stor ære i at gøre det avancerede simpelt og anvendeligt. Kundernes problemstillinger og ikke mindst løsninger er vigtigere end teknikken bag analyserne.

Mine særlige erfaringsområder er hydrologi, integreret hydrologisk modellering, grundvand-overfladevandsinteraktion, risikovurdering, modellering af punkt- og fladekildeforurening i grundvandszonen, påvirkning af vandløb og natur som følge af grundvandsindvinding samt kortlægning af nitratretention. Herudover har jeg har arbejdet meget med innovation og innovationsledelse, idet jeg tror på, at de smarteste produkter og rådgivningsydelser endnu ikke er opfundet. Jeg forsøger hver eneste gang jeg står over for en opgave at stille spørgsmålet: "kan vi gøre det smartere og bedre end sidste gang?" Erhvervserfaring:
 • 2017 - Partner i WatsonC
 • 2010 - 2017 - NIRAS A/S - Teamchef/afdelingsleder
 • 2005 - Aalborg Universitet - Ekstern lektor
  - Underviser og vejleder på masteruddannelsen i Vand & Miljø
 • 2004 - 2010 - NIRAS A/S
 • 2002 - 2005 - Aalborg Universitet - Adjunkt
 • 1998 - 2002 - Aalborg Universitet - Ph.D.-studie:
  Uncertainty estimation in groundwater modeling
 • 1996 - 1998 - DHI - Udvikling af hydrologiske modeller
 
Image
Image

Ole Munch Johansen

Jeg har arbejdet som rådgiver med vand, natur og hydrologisk modellering i 7 år. Jeg brænder for dyb faglighed, samt at formidle og gøre de komplekse værktøjer anvendelige.

Samspillet mellem grundvand, overfladevand og grundvandsafhængig natur har altid fascineret mig, og en af mine spidskompetencer er kombinationen af dataindsamling, hydrologisk forståelse og modeller. Det kan være simple modeller, som netop beskriver det nødvendige for at løse problemstillingen, eller det kan være komplekse modeller af hele det hydrologiske kredsløb. De mest spændende og lærerige projekter har for mig været dem, hvor målinger og feltarbejde understøtter forståelsen af det område vi arbejder med.

Jeg er god til at løse opgaver, hvor svaret og metoden ikke er givet på forhånd. Jeg har stor erfaring med at benytte programmering og GIS-værktøjer til at lave en skræddersyet opgaveløsning.

Jeg har undervist i hydrologi m.m. på Aalborg Universitet siden jeg afsluttede mit Ph.d.-studie ”Ecohydrological modelling of river valleys”. Erhvervserfaring:
 • 2017 - Partner i WatsonC
 • 2011 - 2017 - Aalborg Universitet - Ekstern lektor
  - Undervisning og vejledning på 5. semester, Vand & Miljø
 • 2011 - 2017 - NIRAS A/S
 • 2008 - 2011 - Aalborg Universitet – Ph.D. studie:
  Ecohydrological modelling of River Valleys
 • 2007 - 2008 - NIRAS A/S

Har du brug for hjælp?

Image
Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk