Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Vi har en række procedurer, som detekterer fejl og anormaliteter og giver notifikationer. Nogle fejl kan korrigeres automatisk, men ofte kræver det kendskab til installationen og lokaliteten at afgøre om noget er fejlbehæftet eller bare en atypisk hændelse for lokaliteten.

Målet er, at den automatiske kvalitetssikring opdager alle de fejl som kommer ind, så vi på baggrund af kendskab til installation og det der måles kan afgøre, om der er tale om fejl, som skal rettes. Når der er taget stilling til fejlen med menneskelige øjne fødes denne information tilbage til algoritmen, men med tiden kan blive bedre til kun at udpege de faktiske fejl.

Flowdiagram for kvalitetssikring af IOT-data
Flowdiagram for kvalitetssikring af IOT-data

En hyppigt forekommende fejl når der måles vandstand er niveauspring. Niveauspring kan forekomme vis sensoren er blevet flyttet eller forstyrret. Billedet herunder viser et eksempel, hvor den automatiske algoritme rejser et flag og udpeger et niveauspring. I praksis kræver det kendskab til lokaliteten og driften i området, og på det viste eksempel er der ikke tale om en fejl, men en kraftig regnhændelse, som har givet et atypisk stort spring i kurven.

automatisk detektion af niveauspring
automatisk detektion af niveauspring