Oplandsanalyser

Nitratretention

Vi tror på, at målrettet regulering af landbruget på forholdsvis lille skala vil være den samfundsmæssige billigste måde at opnå målopfyldelse i vores indre farvande. Med et nitratretentionskort har vi redskabet til at målrette indsatsen. Jo mere vi målretter indsatsen, jo mere øges chancerne for at indsatsen virker. Samtidig øger vi dog også risikoen for at lave fejludpegninger.

Det er netop dilemmaet ved brug af retentionskort til målrettet regulering – vil vi have sikkerhed i udpegningen, eller vil vi have sikkerhed for effekten af vores tiltag?

Vi arbejder med kombinationen af modeller og feltmålinger til at minimere usikkerheden på nitrat retentionskorter. Modeller og feltmålinger kan ikke stå alene, men i fællesskab bliver det stærkt.

Se vores referencer: Naturen – En rentabel del af landbruget og Kortlægning af nitrat og fosfor afstrømning via dræn

Afstrømning og oversvømmelser

Håndtering af oversvømmelser og forvaltning af vandløb kræver en helhedsorienteret tilgang, hvor hele det hydrologiske opland tages i betragtning. Vi er eksperter i opsætning af hydrologiske modeller og vi kan således simulere afstrømningen indenfor et givent opland både under historiske, nutidige og fremskrevne klimatiske forhold.

Vi udarbejder prognosemodeller baseret på Machine Learning teknikker og visualiserer prognoser online på vores CALYPSO-dataplatform eller i en skræddersyet visning til dit projekt.

Der opnås ofte et solidt beslutningsgrundlag i forvaltnings øjemed, når modelresultater kombineres med feltobservationer. Vi kan lave vandføringsmålinger i vandløb til at understøtte den modelsimulerede afstrømning. Vi anvender en OTT MF Pro vandføringsmåler. Måleren baseres på elektromagnetisk dopplereffekt, som er en præcis og hurtig metode til bestemmelse af vandføring – både i små grøfter og store vandløb. Endvidere har vi stor erfaring i etablering og drift af online stationer til måling af vandstand i vandløb, søer og grundvand. Læs mere under Monitering – online data

Har du brug for hjælp?