Grundvandsindvinding

Vandressourcekortlægning

Vi laver ressourcekortlægning for forsyninger under hensyntagen til de mange forskellig interesser og aktører, der eksisterer. Først og fremmeste skal magasinet yde tilstrækkeligt vand af god kvalitet, der skal sikres, at den nuværende og fremtidige arealanvendelse ikke truer den store investering, der bindes i nye kildepladser, påvirkningen af grundvandsafhængig natur og vandløb skal dokumenteres og endelig er der hensynet til vandforsyningens infrastruktur.

I WatsonC hjælper vi gerne med hele processen fra screening til etablering af boringer. Dækker vores kompetencer ikke hele vejen har vi samarbejdsaftaler med dygtige underleverandører. Se vores referencer: Indvindingsstrategi Nørresundby og Grundvandsindvinding ved Depot Brinkhus – ressourceundersøgelse

Potentialekort

Vi synes at potentialekort er et meget vigtigt redskab i grundvandsadministrationen og administrationen af det terrænnære grundvand. Udarbejdelsen af et potentialekort kan være særdeles let at lave, hvis man har et interpoleringsprogram og pejledata, og det kan være noget af det sværeste at lave, hvis potentialekortet rent faktisk skal afspejle virkeligheden. Med vores hydrologiske forståelse hjælper vi gerne med at kvalitetssikre jeres eksisterende kort eller udarbejde nye. Vi har også skrevet en artikel om potentialekort.

Indsatsplanlægning

Vi er ikke eksperter i den planlægnings- og lovmæssige del af indsatsplanlægning, men vi forstår os på hydrogeologi, vi ved rigtig meget om vandets vej fra overfladen til boringen, herunder modelleringens muligheder og begrænsninger, alderen på det indvundne vand, sårbarhedsvurderinger, mm.

Vi tror og håber på, at vi via dialog kan finde et niveau for grundvandsbeskyttelse, der sikrer rent drikkevand og samtidig muliggør landbrugsdrift. Måske skal grundvandsbeskyttelse ikke være et spørgsmål alt eller intet i forhold til landbrugsdrift.

Vi ser os ikke som indsatsplanlæggere (vi tror den opgave ligger bedst hos kommunerne), men vi tror på, at vi giver værdi via specifikke analyser og sparring.

Vi hjælper også gerne forsyninger med at omsætte indsatsplanen til konkrete handling under hensyntagen til eliminering af risici, økonomi og lokale hensyn.

Vandforsyningsplanlægning

Vi tror på, at vandforsyningsplanlægning skal have mere kant og være mere rammesættende. Der skal være mere fokus på ressource – Hvor er den? Hvor kan den beskyttes billigst? Hvor kan grundvandet indvindes bæredygtig i forhold til kemi, påvirkning vandløb og natur og en samlet økonomisk betragtning.

Vandforsyningsplanen skal være pro-aktiv i forhold til den strukturudvikling, som vi mener, er uundgåelig. Vandforsyningsplanen og indsatsplanen bør sammentænkes, så vi fokuserer vores indsatser, der hvor indvindingen er bæredygtig.

Indvindingstilladelser

Vi har meget stor erfaring med den del af arbejdet med indvindingstilladelser, der omhandler grundvandsindvinding og vurderinger af påvirkninger på vandløb og natur. Vi mener, i al beskedenhed, at vi er førende inden for økohydrologiske vurderinger på grundvandsafhængig natur, herunder vurdering af tålegrænser, beregning af påvirkning og vilkårsstillelse i form af monitering. Vi tror på, at vi kan hjælpe kommuner med at lave et effektivt og strømlinet administrationsgrundlag, der kan sikre en effektiv behandling de mange indvindingstilladelser, der skal udarbejdes i den kommende tid.

Vi hjælper desuden vandforsyninger med at danne grundlaget for ansøgninger om indvindingstilladelser og støtte op om dialogen med myndigheden. Vi har blandt andet lavet indvindingstilladelser for Rebild Kommune og vi har hjulpet både Hjørring Vandselskab og Frederikshavn Vand med ansøgningsmaterialet til deres indvindingstilladelser. Se alle vores referencer under: Indvindingstilladelser

Risikovurdering

Punktkilder, nedsivning fra spildevandsanlæg og uheld mm udgør en potentiel risiko for grundvandsressourcen og dermed for de store investeringer der ligger bundet i kildepladser. Ofte er en god forståelse af strømningsveje og strømningshastigheder helt afgørende for at kunne lave en troværdig risikovurdering.

Vi har en basal forståelse af forureningskomponenter og deres tilbageholdelse og nedbrydning, og så er vi i front når det kommer til modellering af vand og transportprocesser. Vi hjælper gerne med udarbejdelse af potentialekort, så vandets strømningsveje kan kortlægges. Se eventuelt vores artikel om potentialekort.

Den seneste drikkevandsbekendtgørelse lægger op til, at udarbejdelsen af analyseprogrammer er baseret på en risikovurdering, og her kan vi være behjælpelige med input. Vandforsyningerne kan selv udarbejde analyseprogrammer og eventuelle risikovurderinger, hvorefter disse godkendes af kommunerne.

Har du brug for hjælp?