Natur og vandløb

Grundvand og overfladevandsinteraktion

Grundvandets vej ud i ådalene og til vandløbene er afgørende for en økologiske kvalitet i den å-nære natur og i vandløbene. Der udover afgør strømningsvejene også ofte skæbnen for nitrat og fosfor på deres vej mod vandmiljøet.

Vi har stor erfaring i at anvende typologier i klassifikationen af ådalene, samt i kortlægning og modellering af udstrømningsprocesserne.

Økohydrologi

Økohydrologi beskriver sammenhængen mellem de hydrologiske forhold, såsom vandstand, udstrømning, mv. og de økologiske forhold, såsom botanik og fauna. Vi har gennem en årrække arbejdet indgående med økohydrologi i grundvandsafhængig terrestrisk natur og kigger nu på økohydrologi i vandløb.

Vi har blandt andet lavet hydrologiprojekter for Thisted Kommune under Rigkilde-Life projektet og lavet både forundersøgelse, detailprojekt og gennemførelse af genopretningen af Hellerød Kær for Struer Kommune. Derudover overvåges vandstanden i rigkæret ved Brabrand Sø for Århus Kommune. 

Overvågning af vandstand og vandføring

Vi har udstyret til lave vandstands- og vandføringsmålinger i både små grøfter og store vandløb. Vi anvender en OTT MF Pro vandføringsmåler, der baseres på elektromagnetisk dopplereffekt – en præcis og hurtig metode til bestemmelse af vandføring. Derudover måler vi vandstand i vandløb og naturområder med online sensorer af høj kvalitet.

Kontinuerlig overvågning af variationer i vandstand og vandføring siger ofte meget mere end enkeltstående målinger. F.eks. kan grundvandsudstrømningen til en naturlokalitet ofte kvantificeres ved at måle vandstand hen over en sommer, ligesom monitering i flere dybder giver et godt billede i gradientforholdene. Vi har stor erfaring i etablering af overvågningsstationer, online datavisning og tolkningen af resultaterne.

Som noget nyt forhandler vi online vandstandsloggere til meget konkurrencedygtige på priser.  Læs mere under Monitering – online data

Derudover udstilles og analyseres data på vores gratis webapplikation. Læs mere under CALYPSO – din adgang til data

Har du brug for hjælp?

Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk