Jordfugtighed

Kendskab til jordens vandindhold i den umættede zone kan give viden om vandbalanceforhold, afstrømningsforhold, udvaskning af stoffer, vandingsbehov m.m. Vi anvender jordspyd, med målinger af jodfugtighed i flere niveauer i et konkret projekt hvor grundvandsdannelsen under nyplantet skov undersøges. Skoven er plantet i forbindelse med grundvandsbeskyttelse. Her undersøges det blandt andet hvordan grundvandsdannelse påvirkes over tid mens træerne vokser og det undersøges om sammensætningen af træsorter har indflydelse på grundvandsdannelsen.

Vi har også undersøgt hvordan målinger af jordfugtighed kan anvendes til at forbedre prognosemodeller for oversvømmelse i vandløb.