Detailprojektering og realisering af naturgenopretning af rigkær og kildevæld i Villestrup Enge

1. aug 2023

Den Danske Naturfond
2022-2023

Villestrup Ådal er et særligt område med stort grundvandstryk (målt til mere end 5 meter), mange bassinkilder og udstrømmende grundvand. I et område af ådalen kaldet Villestrup Enge har vi udarbejdet en detailprojektering med beskrivelse af anlægsarbejde. Forud for detailprojekteringen opsatte vi vandstandsstationer til kontinuerlig overvågning af vandstand, spydkarteringer og registrering af §3-beskyttet natur.

Med udgangspunkt i detailprojekteringen blev tiltagene realiseret, hvor vi var tilsynsførende. Tiltagene indebar bl.a. fritlægning af bassinkilder, sløjfning af dræn, tilkastning af grøfter, skrab og omlægning af kildebæk.