Fornyelse af 12 indvindingstilladelser til Aalborg Kommune

18. jan 2024

Aalborg Kommune
2021-2024

WatsonC har hjulpet Aalborg Kommune med udkast til fornyelse af indvindingstilladelser for 12 vandværker i Aalborg Kommune. Der er indledningsvist foretaget en screening i BEST med henblik på at identificere eventuelle påvirkninger af natur, vandløb og andre indvindere som følge af indvinding på vandværkerne. Med udgangspunkt i screeningen blev der foretaget hydrogeologiske og biologiske vurderinger af eventuelle påvirkninger i området. For et enkelt vandværk medførte vurderingerne forslag om et vilkår om kontinuerlig overvågning af grundvandsstanden i et kildevæld.   

Der blev endvidere foretaget grundvandskemisk vurdering af vandressourcen for hvert vandværk, som i enkelte tilfælde gav anledning til vilkår/anbefalinger om ændret fordeling af indvindingsmængden mellem boringer eller kildepladser for at sikre en bæredygtig vandindvinding.      

Samtlige tilladelser er udarbejdet i henhold til gældende bekendtgørelser bl.a. blev der foretaget VVM-screeninger i henhold til Miljøvurderingsloven.