Forøgelse af indvindingstilladelsen til St. Restrup Dambrug

8. nov 2019

St. Restrup Dambrug
2019

Der planlægges et vandløbsrestaureringsprojekt af Hasseris Å, som vil besværliggøre den hidtidige indvinding af å-vand til dambrugsdrift. Derfor ansøges om tilladelse til etablering af nye boringer og forøgelse af indvindingstilladelsen til indvinding af grundvand. Når den tidligere udnyttede ressource fra Hasseris Å erstattes af grundvandsindvinding, opnås både et bedre og mere naturligt vandløb og en betydelig mindskelse af dambrugets fremadrettede driftsomkostninger. Eksempelvis kan medicinforbruget reduceres i en dambrugsproduktion, der udelukkende baseres på grundvand.