Region Nordjylland

I forbindelse med en ansøgning om dispensation til at oplagre uforurenet jord til en råstofgrav i Rebild Kommune er der udført en vurdering af grundvandsforholdene og særligt en kemisk vurdering af de mulige konsekvenser for grundvandskvaliteten i området. De udførte risikovurderinger omfattede den mulige udvaskning af nitrat og pesticider fra den oplagrede jord til førstkommende betydende grundvandsmagasin.