Hydrogeologiske vurderinger ifm. behandling af indvindingstilladelser

9. nov 2020

Sønderborg Kommune
2020

WatsonC hjælper Assens Kommune med hydrogeologiske vurderinger i forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger om vandindvinding nær Natura 2000 områder med forekomsten af rigkær og bilag IV-arten Mygblomst.

Vi laver den indledende konsekvensvurdering jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 9, da indvinding af
grundvand på Helnæs potentielt set kan være i konflikt med Natura 2000-området
Maden på Helnæs og havet vest for”.