Hydrologisk forundersøgelse, monitering og detailprojektering i Naturnationalpark Tranum

2. feb 2023

Naturstyrelsen Vendsyssel
2022

Der er gennemført hydrologiske forundersøgelser, monitering og detailprojektering af et udvalgt område i Naturnationalpark Tranum. Det hydrologiske tiltag skal sikre genskabelse af naturlig hydrologi under hensyntagen til veje og infrastruktur i området. Området er indmålt og der er opstillet grundvands- overfladevandsmodel til udarbejdelse af konsekvenskort for ændringer i vandstandsforhold.

Som en del af forundersøgelsen blev der opsat 16 vandstandsstationer til kontinuerlig overvågning af grundvandsstanden i området. Overvågningen bidrager dels til at vise effekterne af de skitserede hydrologiske tiltag og dels til at vise, at nærliggende ejendomme, veje m.m. ikke påvirkes.

Afslutningsvist blev der foretaget en detailprojektering i et delområde af naturnationalparken. I forbindelse med detailprojekteringen blev anlægsarbejdet beskrevet herunder hvorledes tiltagene skal gennemføres ved realisering.