Hydrologisk forundersøgelse ved Paltholmvej

20. dec 2022

Furresø Kommune
2022 - 2022

På vegne af Furesø Kommune har WatsonC udført en hydrologisk screening af et 20 ha stort område ved Paltholmvej. Formålet er at afklare muligheden for (re-)etablering af et historisk vådområde og vandløb.
Projektområdet dækker et mindre område med lavere terræn og lavninger, der bidrager til at afvande et større, højere terræn nord for projektområdet. Selvom der generelt er fald mod syd mod Furesø, er der ingen åbne vandløb i området nu eller tidligere. Afvanding af de omkringliggende områder sker gennem ledninger, der passerer gennem projektområdet. Projektområdet er drænet i lavningerne, og disse dræn vurderes tilkoblet det gennemgående net af ledninger i samlinger. For at sikre, at områder uden for projektområdet ikke påvirkes af forhøjet vandstand i projektområdet, er det væsentligt, at de eksisterende ledninger, der løber til projektområdet, forbliver upåvirkede.


Det vurderes muligt at ændre de eksisterende hydrologiske forhold uden påvirkninger uden for projektområdet. Tilgængeligheden af vand i området kan imidlertid ikke estimeres med rimelig nøjagtighed ud fra det tilgængelige datagrundlag, men det vurderes sandsynligt, at det er muligt at skabe våd natur i hvert fald i de dybeste lavninger. Dette kan ske ved frakobling af dræn inden for projektområdet, sløjfning af markdræn øst for Paltholmvej, ledninger vest for Paltholmvej føres til terræn, og overløb fra en sø syd for Paltholmvej tilkobles hovedledningen.