Teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse i Villestrup Ådal

1. jun 2023

Mariagerfjord Kommune
2021-2023

Lavbundsordningen har til formål at mindske udledningen af drivhusgasser (primært CO2) til atmosfæren ved at ophøre dræning og ekstensivere driften på lavbundsjorde. Derudover kan lavbundsprojekter bidrage til reduktion i udledningen af kvælstof i havmiljøet samt fremme naturværdierne i området.

I Villestrup Ådal har vi i samarbejde med Mariagerfjord Kommune udført en omfattende teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse til et lavbundsprojekt, hvor potentialet for gennemførelse samt konsekvenserne heraf belyses. Som en del af forundersøgelsen undersøges områdets hydrologiske, geologiske, botaniske forhold, som udmundede i en række projektforslag lige fra sløjfning af dræn til genslyngning af Villestrup Å. Projektforslagene er skitseret med henblik på at skabe mere naturlig hydrologi, men tager også hensyn til bl.a. lodsejerens ønske til projektet og områdets naturværdier.

Projektet bidrager ifølge beregningerne til en reduktion af CO2 ækvivalenter på 4.650 tons pr. år svarende til 12 tons pr. ha. Samlet set blev det vurderet, at projektet opfylder kriterierne til støtteberettigelse til realisering.