Vurdering af udledning af spildevand til område med grundvandsafhængig habitatnatur

10. dec 2023

Silkeborg Kommune
2023

I et område syd for Silkeborg har Silkeborg Kommune anmodet om assistance til at vurdere udledning af spildevand fra et nedsivningsanlæg på en privat ejendom. Ejendommen ligger meget tæt på grundvandsafhængig natur omfattet af habitatdirektivet. Naturen i området er sårbar overfor næringspåvirkning og anbefalingen i undersøgelsen blev at stille krav om en lukket tank uden nedsivning af spildevand til grundvandet.