Afvanding af Brune Banke, Skagen

31. dec 2021

Frederikshavn Forsyning / EnviDan
2020-2021

I forbindelse med et afvandingsprojekt ved Brune Banke i Skagen By har EnviDan bedt WatsonC undersøge effekten af den påtænkte dræning i området, hvor grundvandet generelt er beliggende terrænnært, ca. 0,6-1,0 m under terræn. EnviDan har for Frederikshavn forsyning projekteret etablering af en ny drænvandsledning, samtidig med at den eksisterende fælleskloak bevares til spildevand og regnvand håndteres som lokal nedsivning på de enkelte matrikler. Hertil har WatsonC udført en række modelberegninger, som baserer sig på den modtagne geotekniske undersøgelsesrapport. Der er udført ”Slugtest” for at kortlægge de lokale hydrauliske parametre. Modelberegningerne viste, at drænvandsledningen vil være i stand til at holde den maksimale vandstand på 1,15-1,65 m under terræn i den centrale bebyggelse i Brune Banke.