Hydrologisk forundersøgelse i Nystrup Klitplantage

15. nov 2023

Naturstyrelsen Thy
2022-2023

WatsonC har på anmodning af Naturstyrelsen Thy udført en hydrologisk forundersøgelse i Nystrup Klitplantage, der strækker sig over ca. 125 hektar.
Nystrup Klitplantage består primært af gamle klitlandskaber, som typisk har naturlige vandstandsforhold, der er dynamiske og afhængige af nedbør, grundvandsinteraktion og i mindre grad fordampning. De dynamiske hydrologiske forhold er forudsætning for netop de plantearter, der kan vokse i klitlandskabet, og for deres udbredelse.
Nystrup Klitplantage er dog drænet gennem ca. 9 km grøfter, for at sikre afvandingen fra plantagen og veje. Grøftningen bevirker hurtigere udtørring og mindre variation i de naturlige vandstandsfluktuationer end oprindeligt.
Ud fra de indledende analyser og feltundersøgelser foreslås det at sløje størstedelen af grøfterne og at hæve bunden i grøfter inden for projektområdet for at skabe mest mulig naturlig hydrologi. Derudover er det skitseret, at etablere en vejoverføring bestående af en betonbund, hvor vandet kan strømme henover terrænnært samtidig med at færdsel på vejen kan sikres.
Det vurderes, at tiltagene kan bidrage til at skabe mere naturlig hydrologi på arealerne, hvilket kan medvirke til at udbrede de kortlagte habitatnaturtyper inde i projektområdet. Derudover kan gennemførelsen af tiltagene bidrage til at skabe forudsætningerne for at udbrede våde naturtyper, der findes i nærheden, til et helt nyt område inden for Nystrup Klitplantage.
Afslutningsvist blev der foretaget en detailprojektering hvor anlægsarbejdet blev beskrevet herunder hvorledes tiltagene skal gennemføres ved realisering samt blev der givet et overslag på anlægsomkostninger.