Hydrologisk forundersøgelse ved Tvorup Klitplantage

15. nov 2023

Naturstyrelsen Thy
2022-2023

WatsonC har på anmodning af Naturstyrelsen Thy udført en hydrologisk forundersøgelse i et område af Tvorup Klitplantage på 150 ha. Formålet med forundersøgelsen var at genskabe naturlig hydrologi i klitplantagen under hensyntagen til Kystvejen, der går gennem den vestlige del af projektområdet.
Forundersøgelsen skitserede tiltag, der skaber mest mulig naturlig hydrologi ved sløjfning af grøfter og hævning af bunden i grøfterne. Tiltagene skitseres under hensyn til fortsat afvanding fra Kystvejen og afgrænsning af påvirkninger til Naturstyrelsens arealer.
Efter gennemførsel af tiltag forventes det i første omgang, at arealerne omkring grøfterne bliver mere fugtige, og at der stedvist i perioder vil kunne opstå vandhuller i lavninger i terrænet, samt at den hydrologiske dynamik bliver markant større.
Afslutningsvist blev der foretaget en detailprojektering, hvor anlægsarbejdet blev beskrevet, herunder hvordan tiltagene skal gennemføres ved realisering, samt blev der givet et overslag på anlægsomkostninger.