Hydrologisk vurdering i Odense Ådal

8. nov 2019

Energinet
2019

I forbindelse med etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe, der skal forbinde de norske gasfelter med det polske transmisionsnet via Danmark, er der udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som har været i offentlig høring. På Fyn skal rørføringen passere Natura2000-området Odense Å, hvor der blandt andet underbores områder med moser og kildevæld. 

I et høringssvar til miljøkonsekvensrapporten er der udtrykt bekymring for påvirkning af Natura2000-områdets naturtyper (særligt de sårbare kildevæld) som følge af anlægsarbejderne. WatsonC’s opgave er at foretage en vurdering af underboringen og anlægsarbejdet omkring denne og risikoen for den nærliggende habitatnatur (moser og kildevæld) og hvis relevant at foreslå overvågning, der kan bidrage til at sikre, at kildevældene ikke påvirkes negativt.