Hydrologisk forundersøgelse i Naturnationalpark Hanstholm

2. feb 2023

Naturstyrelsen Thy
2022-2023

Den hydrologiske forundersøgelse for Naturnationalpark Hanstholm undersøger mulighederne for genskabelse af naturlig hydrologi. Som en del af området ligger Nors Sø, der er en klarvandet grundvandsfødt sø. En problematik i forbindelse med hævning af vandspejlsforholdene vest for Nors Sø er risikoen for, at der tilføres okkerholdigt overfladevand fra drænede områder til søen. Denne problematik belyses og det sikres, at ejendomme og øvrige væsentlige interesser i området ikke berøres af projektet.