Hydrologisk forundersøgelse i Naturnationalpark Husby Klitplantage

10. jan 2023

Naturstyrelsen Vestjylland
2022-2023

Der udarbejdes hydrologiske forundersøgelser og konsekvensvurderinger af mulige fremtidige vandstandsstigninger ved genopretning af naturlig hydrologi i naturnationalpark Husby Klitplantage i Vestjylland. Der er indmålt kote- og afvandingsforhold og gennemført modelberegninger for grundvand og overfladevand i plantagen. Effekten af hævning og/eller lukning af grøftesystemer undersøges og tiltagdesignes så påvirkningerne afgrænses til området indenfor det udpegede projektområde.