Online vandstandsmålinger i vandløb for Skive Kommune

24. apr 2020

Skive Kommune
2019 -

Skive Kommune har et omfattende moniteringsprogram, hvor der måles vandstand i udvalgte vandløb i Skive Kommune. WatsonC har overtaget driften af 14 vandstandsmålere i vandløbene, hvor vandstandsudviklingen kan følges nøje i ekstreme nedbørssituationer og ved højvande i fjorden. Desuden belyser vandstandsmålerne effekten af de årlige grødeskæringer. Interesserede lodsejere aflæser ofte vandstandsdata, fra deres vandløb, via kommunens hjemmeside, hvor WatsonC udstiller data. Sammen med vandstandsdata har Skive Kommune mulighed for at indarbejde regulativ bundkoter, kritiske vandstandskoter samt direkte opkobling til DMI nedbørsdata. Skive Kommune og alle andre interesserede har desuden mulighed for at se data direkte på calypso.watsonc.dk, og på en skræddersyet projektside, hvor der hurtigt kan dannes et overblik (link til projektside).