Sofiendal Enge – Regnvandsbassiner og vurdering af grundvandsrisiko

6. dec 2017

Aalborg Vandkoncern
2017 - 2018

Aalborg vokser og vest for byen udvikles området Sofiendal Enge. Med byudvikling kommer behovet for håndtering af regnvand.
Rundt om Sofiendal Enge placeres våde og tørre bassiner til lokal forsinkelse af regnvandet inden det løber videre til Limfjorden.
Nogle af disse bassiner ligger i det udpegede indvindingsopland til Drastrup Kildeplads og udgør derfor en potentiel risiko for forurening af denne. WatsonC’s opgave omhandler en risikovurdering i forhold til forurening af Drastrup Kildeplads. I analyserne anvendes historiske indvindings- og pejledata og modelsimuleringer og der opstilles konceptuelle modeller for grundvandsstrømning i området.
Risikoanalysen indgår i vurderingen af behov for udlægning af membran i bassinerne.