Udforinger med grundvandsvariationer i sommerhusområde

8. jan 2024

Jammerbugt Kommune
2023-2024

Et sommerhusområde i Jammerbugt Kommune udfordres af stor dynamik i grundvandsstanden, der i perioder skaber udfordringer for sommerhusejerne. I det nedbørsrige år 2020 opstod et vanddækket areal på ca. 4 ha i en klitlavning, og flere sommerhusejere blev også berørt.

Som det første skridt blev der opsat en vandstandsstation for at overvåge grundvandets dynamik i den afløbsløse klitlavning. Med udgangspunkt i eksisterende data har vi foretaget en grundig besigtigelse af området samt registreret §3-beskyttet natur for at opbygge et robust og opdateret vidensgrundlag, som der kan skitseres løsningsforslag ud fra.  

Besigtigelserne og de indledende analyser viste, at den høje grundvandsstand udover at være nedbørsafhængig også kan være betinget af et tilløb med drænvand fra et nærliggende sommerhusområde.

Dette bevirker at vandstanden i afløbsløse klitlavning måske stiger hurtigere end selve grundvandsspejlet og dermed kan være med til presse vand ud i omkringliggende mindre lavninger omkring nogle af sommerhusene. Undersøgelserne blev derfor suppleret med overvågning af dynamikken i tilløbet med en vandstands- og flowstation med V-overløb hen over vinteren og foråret.

Med udgangspunkt i det solide datagrundlag fra besigtigelser, analyser og eksisterende data skitserer vi i samarbejde med Jammerbugt Kommune løsninger, der tilgodeser sommerhusejernes behov, men samtidig også beskytter naturværdierne i området.

Forundersøgelsen er forventes afsluttet i løbet af foråret 2024.