Vurdering af hydraulisk belastning af vandløb, Syddjurs Spildevand

21. aug 2020

Syddjurs Spildevand
2019 -

I forbindelse med nedlukning af Thorsager Renseanlæg og afskæring til Mørke Renseanlæg ønsker Syddjurs Spildevand, at undersøge i hvilket omfang recipienter belastes hydraulisk af de udledninger, som finder sted fra renseanlæg og regnvandssystemer.

I fase 1 opsættes en online vandførings- og vandstandsmåler i Ryom Å, som løbende moniterer sammenhæng mellem flow og vandstand i vandløbet. Der registreres overløbshændelser i samme periode.

link til online data