Thisted Kommune

Vi ser på mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold for naturtyperne rigkær og kildevæld og gennemfører de hydrologiske og tekniske forundersøgelser for 8 delområder. Der indsamles viden om de geologiske, vandkemiske og hydrologiske forhold gennem et omfattende moniteringsprogram. Vi måler vandstand, vandføring, kortlægger overfladegeologi og kalkindhold i jorden, måler næringsstoffer i vand, kortlægger dræn og meget mere. Der udarbejdes en forståelsesmodel for de enkelte områder, som munder i en beskrivelse af:

  • Trusler (hvad begrænser naturkvaliteten i dag)
  • Potentialer (kan de naturgivne forhold understøtte udvikling af rigkær og kildevæld)
  • Muligheder (Hvilke tiltag kan afværge truslerne og understøtte områdets potentiale)

I projektet benytter vi desuden (for første gang) Sigfox-baserede datatransmittere, som løbende sender vandstandsforhold online

Link til Rigkilde-projektet: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/