Hydrologiprojekter i Thisted Kommune under Rigkilde-Life projektet

10. aug 2018

Thisted Kommune
2018

Vi ser på mulighederne for at forbedre de hydrologiske forhold for naturtyperne rigkær og kildevæld og gennemfører de hydrologiske og tekniske forundersøgelser for 8 delområder. Der indsamles viden om de geologiske, vandkemiske og hydrologiske forhold gennem et omfattende moniteringsprogram. Vi måler vandstand, vandføring, kortlægger overfladegeologi og kalkindhold i jorden, måler næringsstoffer i vand, kortlægger dræn og meget mere. Der udarbejdes en forståelsesmodel for de enkelte områder, som munder i en beskrivelse af:

  • Trusler (hvad begrænser naturkvaliteten i dag)
  • Potentialer (kan de naturgivne forhold understøtte udvikling af rigkær og kildevæld)
  • Muligheder (Hvilke tiltag kan afværge truslerne og understøtte områdets potentiale)

I projektet benytter vi desuden (for første gang) Sigfox-baserede datatransmittere, som løbende sender vandstandsforhold online
Link til Rigkilde-projektet: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/