Hydrologisk undersøgelse Rebstrup Fiskeri

23. nov 2020

Rebild Kommune og Limfjordssekretariatet
2020

Der skal fjernes en spærring/stuvezone ved Rebstrup Fiskeri, som et led i gennemførelsen af vandplansprojektet for Sønderup Å. Gennemførelse af projektet medfører, at vandstanden opstrøms dambruget kan forventes at falde og dermed muligvis kan indvirke på hydrologien i grundvandsafhængige naturtyper i området.

WatsonC foretager derfor en konsekvensvurdering for rigkærs-områderne i Sønderup Ådal opstrøms dambruget i Rebstrup, som er baseret på monitering og modellering.