Flowmålinger

Flowmålinger i vandløb er en vigtig del af administrationsgrundlaget. Kontinuerte målinger giver indblik i variationer på lille tidsskala og indblik i hydraulisk belastning fra udledninger. Vi foretager altid kontrolmålinger og korrigerer sensordata så det matcher kontrollerne.

Flow kan bestemmes som QH-relationer eller ved direkte måling af hastigheder og vanddybder. Ved dambrug etableres ofte overløbsbygværker, som giver høj præcision og entydig sammenhæng mellem vandstand og vandføring